Annapolis Heritage Society | Annapolis Royal, Nova Scotia

John Easson will, 16 August 1771