Annapolis Heritage Society | Annapolis Royal, Nova Scotia

Daniel Pine will, 21 April 1834